WZO

15

WEWNĄTRZSZKOLNE   ZASADY  OCENIANIA

§ 1. 1. Ocenianiu podlegają :

1)       osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)       zachowanie ucznia;

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i i jego zachowaniu oraz  postępach   w tym zakresie;

2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)       formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych w Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia;

2)       ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole;

3)       ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali , o której mowa w § 4;

4)       przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

5)       ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)        ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

7)       ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce;

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.

§ 2. 1. W  ocenianiu obowiązują zasady:

1)          Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

2)          Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

3)          Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

4)          Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

5)          Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

6)          Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna semestralna lub roczna  nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ta wynika z przeliczenia „ wpływu” przeliczenia ocen

15

cząstkowych według zasady . Ocena końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen i ich przeliczników i ilości ocen.

Formy aktywności waga
Ocena za I semestr 6
Praca klasowa 5
Sprawdziany 4
Kartkówki (około 15 min) 3
Odpowiedź ustna 4
Praca na lekcji 2
Zadania domowe 2
Aktywność 3
ocena 6 -6 5 5 -5 4 4 -4 3 3 -3 2 2 -2 1 1
wartość 6 5,75 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1

Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.

Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

Formy aktywności stopień
Poniżej 1,50 niedostateczny
Od 1,51 do 2,59 dopuszczający
Od 2,60 do 3,50 dostateczny
Od 3,51 do 4,50 dobry
Od 4,51 do 5,30 Bardzo dobry
Od 5,31 celujący

§ 3.  Jawność oceny.

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program  nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)       wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;

2)       sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)       warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4)       skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są na stronie internetowej Szkoły  oraz przekazywane w formie publikacji szkolnej na spotkaniach z rodzicami w nowym roku szkolnym

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione   pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

§ 4. Tryb oceniania i skala ocen.

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1)       stopień celujący               -      6   -  cel;

15

2)       stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb;

3)       stopień dobry                   -      4   -  db;

4)       stopień dostateczny         -      3   -  dst;

5)       stopień dopuszczający     -      2   -  dop;

6)       stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.

2. Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „  w bieżącym ocenianiu.

3. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

4. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1)       Prace pisemne :

a)       kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;,

b)      klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,

2)       Praca i aktywność na lekcji;

3)       Odpowiedź ustna;

4)       Praca projektowa;

5)       Praca domowa;

6)       Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;

7)       Twórcze rozwiązywanie problemów.

§ 5.  Ocenianie śródroczne.

1. Ocena bieżąca.

1)       Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane systematycznie;

2)       Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

3)       Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

4)       Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

5)       W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

6)       Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji , trwająca do piętnastu minut;

2.       Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

1)       Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ocena ma wartość ważoną 0,5 .Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach jeżyka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;

2)       Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

3)        Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr;

4)       Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem;

5)        Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją .Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

6)       Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;

7)       Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i  pkt 4;

8)       W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych, np.

15

porównawczych, „ dyrektorskich”;

9)       W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

10)   Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

100% – 96% – stopień celujący

95% – 91%               – stopień  bardzo dobry

90% – 70%               – stopień dobry

69% – 50%               – stopień dostateczny

49% – 31%               -  stopień dopuszczający

30% – 1%                 – stopień niedostateczny

§ 6. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

§ 7.  Wymagania edukacyjne.

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

1a. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych

Potrzeb Ucznia.

2.  W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1)       posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela  w danej klasie;

2)       samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

3)        uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

4)       osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, osiągnięcia,

3.  W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1)       opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

2)       rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

4.  W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1)       nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych

15

2)       poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)       opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

2)       rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1)       ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

2)       rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

7.  W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)       nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności  (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki , nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.

9.Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć  uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych

zajęć, w danym okresie, uczeń jest nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo „ zwolniona”.

11. Uczeń zwolniony z zajęć   jest zobowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia .

§ 8. Klasyfikacja śródroczna i roczna.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

I   semestr   -   IX  -  I

II   semestr   -  II  -   VI

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.

4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.

 1. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku lub Dzienniku Wychowawczym.
 2. Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  (prawnych

15

opiekunów)  ucznia  informacje   o przewidywanej  dla  niego  rocznej  (semestralnej)  ocenie  niedostatecznej  podczas  indywidualnej  rozmowy lub  w formie pisemnej.

7Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia

uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  Szkoła  stwarza  uczniowi  szanse  uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

8. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz specjalnych.   / klasy specjalne lub integracyjne/

9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów , o których mowa w ust. 8a są ocenami opisowymi.

10.W klasach I –III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. W ocenie biżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

- słowna,

- pisemną,

graficzną lub literową zgodnie z PZO.

11.Przy ocenianiu ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenęwyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w kl. IV-VI

12.Roczna ocena opisowa  uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I –III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia  ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

13.Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoważne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

§ 9.  Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.

2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 127 ust. 2 Statutu Szkoły).

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1)       frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2)       usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3)       przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4)       uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5)       skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych.

 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

15

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.

 1. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  4.  prośba  ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.

11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 10.  Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieuspawiedliwionej nieobecności ucznia ( konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny ,pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą .

5a. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 1. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela

15

takich   samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:

1)       dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  – jako przewodniczący komisji;

2)       nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

11a. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

12. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

 1. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13 a. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 133.

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 11.  Egzamin poprawkowy.

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. skreślony

3.       Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,  wychowania fizycznego ,

z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.       W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

5.       Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

6.       Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)       Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

2)        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   komisji.

 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w  § 127 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Karcie Potrzeb i Świadczeń.

15

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

12. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 134 ust. 1.

14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

15.Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

16. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

17. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 124 ust. 2 -9 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 12.Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  5  dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. W skład komisji wchodzą:

1)       Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

2)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)       dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.

4. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.

6. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą

15

informację  o   ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.

10. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.  .

§ 13. Ocena zachowania.

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

 1. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych

opiekunów) owarunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)       dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)       dbałość o piękno mowy ojczystej

5)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)       okazywanie szacunku innym osobom.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  podanymi skrótami:

1.       wzorowe          -  wz;

2.       bardzo dobre   -  bdb;

3.       dobre               -  db;

4.       poprawne        -  popr;

5.       nieodpowiednie  -  ndp;

6.       naganne            -  ng.

6. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły zastrzeżeniem ust. 13.

7. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

8. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w  terminie  5  dni od dnia  zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisje,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. W skład komisji wchodzą:

1)       Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako przewodniczący komisji;

2)       wychowawca klasy;

3)       wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)       pedagog;

5)       psycholog;

6)       przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7)       przedstawiciel Rady Rodziców.

15

11. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

13.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo wyższej  lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia , któremu w Szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono w naszej szkole naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:

1)          szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;

2)          opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie  przekraczającej 30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia;

3)          systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;

4)          zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;

5)          świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;

6)          popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;

7)          wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych;

§ 14. Tryb ustalania oceny zachowania.

1.       Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

2.       Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

3.       Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.

4.       Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Dzienniku Wychowawcy.

5.       Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  radą  klasyfikacyjną.

6.       Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie.

7.       Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

§ 15.  Zasady oceniania zachowania.

1.       Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

2.       W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na

początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

3.       Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:

15

1)       stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;

2)       kultury osobistej;

3)       stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych.

4.       Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:

1)       kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:

a)       troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,

b)       dbałość o higienę osobistą.

c)       życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

d)        troska o kulturę słowa i dyskusji,

e)       poszanowanie godności własnej i innych,a czynniki negatywne obniżające ocenę ( poniżej dobrej), to celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych;

f)        zbyt nieestetyczny wygląd.

2)       Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:

a)       sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,

b)       przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności),

c)       rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, konkursach itp.),

d)       systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.

a czynniki  negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):

a)       celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,

b)       nieusprawiedliwione godziny nieobecności:

5.       Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 40 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora Szkoły.

6.       Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:

1)       czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

a)       reagowanie na przejawy zła,

b)       szacunek dla pracy innych,

c)       pomoc innym,

d)       troska o mienie szkolne i indywidualne,

e)       udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,

f)        przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

g)       przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.

2)       czynniki negatywne obniżające ocenę

a)       celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,

b)       postawa egoistyczna, samolubna,

c)       lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

d)       agresja, akty wandalizmu.

7.       W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

§ 16. Promowanie i ukończenie Szkoły.

1.       Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny wyższe  od  stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.

15

2.       Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć szkoły. Może mieć miejsce, gdy uczeń:

1)    nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)    prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;

3)    zachowuje się nieobyczajne;

4)    stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów;

5)    stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.

3.       Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo

wyższej i powtarza klasę.

4.       Uczeń klasy I –III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie ,  z zastrzeżeniem ust. 4.

5.       W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się:

1)          posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

2)          trudności i zaburzenia  komunikacyjne , językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji;

3)          przewlekła choroba , uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki , w tym indywidualnego nauczania;

4)          brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania;

5)          niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się;

6)          niedojrzałość fizyczna;

6.       Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców  ( prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7.       Rada Pedagogiczna , uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

8.       Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim   otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

9.       Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

10.    Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobra  ocenę  zachowania, lecz z przedmiotów wiodących takich jak matematyka, j.polski, historia, przyroda, j.niemiecki otrzymał co najmniej dobry ( nie może mieć oceny oceny dostatecznej z tych przedmiotów), otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.

11.   Uczeń kończy  szkołę podstawową jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  która  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła się

15

w  klasach programowo  niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do  sprawdzianu. Obowiązek przystąpienia do  sprawdzianu  nie dotyczy uczniów zwolnionych z  sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów.

12.   Uczeń kończy Szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

13.   O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia , w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

14.   Rada  Pedagogiczna  podejmuje  decyzje  w  sprawie  przyznania  uczniom  nagród  ustanowionych

przez Kuratora Oświaty.

§ 17. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

1.       Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.

2.       Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

3.       Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Lubuskiego Kuratora Oświaty:

4.       Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

5.       Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.

6.       Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

7.       Uczeń szkoły podstawowej , który przystąpił   do sprawdzianu   otrzymuje zaświadczenie.

8.       Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

9.       Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy. ( w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole wydaje się tylko legitymacje uczniowskie dla dzieci  niepełnosprawnvch, dla których prowadzona jest ewidencja imienna !!). Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

10.   Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.

11.   Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń.

12.   Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

13.   Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „ dokonano sprostowania” oraz

15

czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.

14.   Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.

15.   W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia  uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

16.   Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

17.   Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

18.   Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.

19.   Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się :

1)          uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2)          osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.