Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, Dyrektor Szkoły informuje, iż:

 1. Zespół przetwarza dane osobowe dziecka/ ucznia oraz rodziców dziecka/ ucznia/ ustawowych przedstawicieli dziecka/ ucznia.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora  Ochrony Danych („IODO”): numer telefonu: 68 351 11 61 mail: nowekramsko@poczta.onet.pl
 3. Celem przetwarzania danych przez Szkołę jest prowadzenie działalności oświatowej oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013 poz.532 ze zm.), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (tj. Dz. U.2017 poz. 2159), rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

 1. Odbiorcami danych osobowych są:
  1. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Urząd Miasta Babimost, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp, Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
  2. pielęgniarka -  higienistka szkolna  – w zakresie  stanu zdrowia  dziecka,
  3. inspektor BHP ,
  4. podmiot realizujący dowóz uczniów do Szkoły,
  5. kluby sportowe, towarzystwa, ubezpieczyciele wycieczek szkolnych,
  6. inne Szkoły, organizacje którym Szkoła udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa ucznia w olimpiadach, konkursach szkolnych,
  7. policja
  8. sądy
  9. OPS
  10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  11. Inne organizacje i instytucje działające na rzecz dziecka, szkoły, z którą szkoła współpracuje i podpisuje stosowane umowy, deklaracje.
 2. Dane osobowe będą przechowywane w  Szkole zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, który jest częścią  instrukcji kancelaryjnej zgodnej z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018r. poz. 217 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora (Dyrektora Szkoły) dostępu do danych osobowych, której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Urzędu Miasta Babimost, Wydział Oświaty.
 5. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych dziecka dla celów rekrutacyjnych oraz dla celów kształcenia w Szkole jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować nie przyjęciem dziecka do Szkoły.