Klauzula informacyjna, w tym w czasie nauczania zdalnego

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, Dyrektor Szkoły informuje, iż:

 1. Zespół przetwarza dane osobowe dziecka/ ucznia oraz rodziców dziecka/ ucznia/ ustawowych przedstawicieli dziecka/ ucznia.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora  Ochrony Danych („IODO”): numer telefonu: 68 351 11 61 mail: nowekramsko@poczta.onet.pl
 3. Celem przetwarzania danych przez Szkołę jest prowadzenie działalności oświatowej oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013 poz.532 ze zm.), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (tj. Dz. U.2017 poz. 2159), rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

 1. Odbiorcami danych osobowych są:
  1. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Urząd Miasta Babimost, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp, Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
  2. pielęgniarka -  higienistka szkolna  – w zakresie  stanu zdrowia  dziecka,
  3. inspektor BHP ,
  4. podmiot realizujący dowóz uczniów do Szkoły,
  5. kluby sportowe, towarzystwa, ubezpieczyciele wycieczek szkolnych,
  6. inne Szkoły, organizacje którym Szkoła udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa ucznia w olimpiadach, konkursach szkolnych,
  7. policja
  8. sądy
  9. OPS
  10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  11. Inne organizacje i instytucje działające na rzecz dziecka, szkoły, z którą szkoła współpracuje i podpisuje stosowane umowy, deklaracje.
 2. Dane osobowe będą przechowywane w  Szkole zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, który jest częścią  instrukcji kancelaryjnej zgodnej z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018r. poz. 217 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora (Dyrektora Szkoły) dostępu do danych osobowych, której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Urzędu Miasta Babimost, Wydział Oświaty.
 5. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych dziecka dla celów rekrutacyjnych oraz dla celów kształcenia w Szkole jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować nie przyjęciem dziecka do Szkoły.

Klauzula informacyjna RODO w związku ze zdalnym nauczaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji zdalnego nauczania Dyrektor ZENK działając w imieniu Administratora danych informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku z siedzibą: Nowe Kramsko, ul. Szkolna 15, 66-111 Babimost, tel. 61 351 11 61,  e-mail: dyrektor@ZEnowekramsko.onmicrosoft.com.
 2. W szkole powołany jest Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: nowekramsko@poczta.onet.pl lub listownie na adres pocztowy placówki.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania w interesie publicznym, którym jest organizacja i prowadzenie nauczania zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389 ze zm.). Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie kształcenia.
 4. Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany jedynie w związku z uczestnictwem w wideo konferencjach, w tym na lekcjach prowadzonych z użyciem platformy Microsoft Office 365.
 5. Zdalne nauczanie jest realizowane poprzez:
 • Dziennik elektroniczny dostarczany przez: Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Korfantego 193, 40-153 Katowice,
 • Platformę e-podręczniki – platformę edukacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Platformę Microsoft Office 365

oraz alternatywnie w sytuacji potrzeby ucznia:

 • Google
 • Messenger.
 1. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług
  i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie
  i nauczyciele.
 2. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych przetwarzane są  przez okres przetwarzania (okres trwania obowiązku nauki zdalnej). Następnie niezbędna dokumentacja jest dołączana do dokumentacji ucznia, przechowywane zgodnie                               z przepisami dla dokumentacji pedagogicznej.
 3. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.   Dane osobowe kandydatów do pracy nie są przekazywane osobom trzecim.

11.   Dane osobowe przetwarzane w procesie zdalnej nauki nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

12.   Dane osobowe nie są profilowane ani przetwarzane automatycznie.

13.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na realizacje ustawowego obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.

14.  Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook, Google posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield dołączony do umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.

15.   Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).