Monitoring wizyjny – klauzula informacyjna

Wyciąg z Regulaminu monitoringu wizyjnego w ZE w Nowym Kramsku:

Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 44Z/2017/2018 z dnia 29.08.2018 r.

 1. Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to: wejścia i wyjścia do szkoły, korytarz górny, dolny, hol szkoły, szatnia szkolna, boisko szkolne, teren posesji wokół szkoły w obszarze ogrodzonym, przy ul. Szkolnej 15.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 3. Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 4. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom  w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku, tel: 68 351 11 61, mail: nowekramsko@poczta.onet.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku jest możliwy pod numerem tel. 68 351 11 61.
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora i przepis prawa.
 5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.