EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

TERMINY REKRUTACJI 2021/2022

Terminy_rekrutacji

Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Szczegóły:

Wymagania na Egzamin

*****************************************************************************************************

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, czyli każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Wynik Egzaminu pozostaje bez wpływu na fakt ukończenia szkoły.
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji.

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin będzie obejmował:

 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy: angielski lub niemiecki.

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU**
pierwszy język polski 120 minut
drugi matematyka 100 minut
trzeci język obcy 90 minut
90 minut

**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, – zaokrąglony do liczby całkowitej – którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

WAŻNE TERMINY

Do 30 września 2020 Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której:

 • wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;
 • informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

Do 15 października 2020 r. przedłożenie dyrektorowi zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni o specyficznych trudnościach

Do 25 listopada 2020 r. złożenie oświadczenia o korzystaniu lub nie ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu do 20 listopada pisemnej informacji od dyrektora.

Do 25 lutego 2021 r. Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, którą złożyli do 30 września.

Do 11 maja 2021 r. Rodzice Ucznia mogą złożyć do dyrektora szkoły wniosek dotyczący uzyskania przez Ucznia tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, z prośbą o poinformowanie okręgowej komisji egzaminacyjnej o zmianie języka obcego nowożytnego.

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;

Informacje dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty są dostępne na stronie OKE:

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

KOMUNIKAT O PRZYBORACH

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH

INFORMATOR

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Wytyczne dotyczące EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. WYJĄTEK: Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 3. Zdający przychodzą do szkoły na godzinę 8:30. Wchodzą wejściem głównym i udają się na salę gimnastyczną celem pozostawienia w wyznaczonym miejscu odzieży wierzchniej, torby, telefonu i innych zbędnych rzeczy.
 4. Członkowie zespołu egzaminacyjnego przychodzą do szkoły na co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 6. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)     zdający,

2)     osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu,

3)     inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

4)     pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 1. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, tj. długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą – nie większą niż 1 l. Podczas egzaminu zdający stawia butelkę na podłodze.

10.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Zdający powinni zjeść posiłek w domu przed przybyciem na egzamin.

11.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

12.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

13.  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

14.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)      podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2)      wychodzi do toalety,

3)      kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

15.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

16.  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą, jeżeli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

17.  Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Fakt ten Rodzic/Opiekun zdającego musi zgłosić na co najmniej tydzień przed egzaminem.

18.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

19.  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 10 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 10 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

20.  Ostatni zdający nie wychodzi z sali do momentu przygotowania i spakowania zestawów egzaminacyjnych.