DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTEPNOŚCI:
 1. ZESPÓŁ EDUKACYJNY - RAPORT_ZENK
 2. SZKOŁA PODSTAWOWA - RAPORT_SPNK
 3. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE - RAPORT_PNK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku (dalej: ZENK) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.kramsko.aplus.pl/.

Rejestracja strony internetowej: 20.03.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.03.2016 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE

Strona posiada:

 • podświetlane linki,
 • skala szarości,
 • jasne tło.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 24.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Sekretarz ZENK

 • Nowe Kramsko, ul. Szkolna 15, 66-110 Babimost
 • e-mail: nowekramsko@poczta.onet.pl
 • telefon: 68 351 11 61

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie żądań zapewnienia dostępności możliwe jest drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną pod wyżej wymienionymi adresami kontaktowymi.

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie zakresu treści niedostępnej informacji,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:

Dyrektor ZENK

Nowe Kramsko, ul. Szkolna 15, 66-110 Babimost

tel. 500 401 726

e-mail: dyrektor@ZEnowekramsko.onmicrosoft.com

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do siedziby ZENK prowadzą dwa wejścia znajdujące się od ulicy Szkolnej:

 1. główne – prowadzące do części szkoły podstawowej, w której mieści się sekretariat szkoły oraz gabinet dyrektora szkoły,
 2. dodatkowe – prowadzące do sal i pomieszczeń przedszkolnych.

Do budynku prowadzą schody z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Szkoła dysponuje miejscem przeznaczonym do zaparkowania samochodów bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W przypadku obsługi osób niepełnosprawnych pracownik szkoły podejmuje odpowiednie czynności umożliwiające ww. osobie realizację celu wizyty.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz.

Wnętrze budynku szkoły nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (budynek bez wind, podjazdów oraz platform).

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.