ZASTĘPSTWA

Ze względu na dynamiczną sytuację, zastępstwa w ostatniej chwili mogą ulec zmianie.

Legenda:

 • skróty dotyczące nauczycieli – inicjały danego nauczyciela
 • formy PPP – formy pomocy – psychologiczno – pedagogicznej
 • ZDW – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • GKK – gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • ZKK – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • ZR – zajęcia rewalidacyjne
 • LOG – zajęcia logopedyczne
 • ZRZ – zajęcia rozwijające zainteresowania
 • ZRU – zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • EMO – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
 • ZOiW – zajęcia opiekuńcze i wychowawcze