KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Zespół Edukacyjny

im. Bojowników o polskość Ziemi Kramskiej

w Nowym Kramsku

Koncepcja

Pracy Zespołu Edukacyjnego

na lata 2012-2017

Nowe Kramsko 2012

I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

Zespół Edukacyjny składa się z:

1. Przedszkola w Nowym Kramsku

Oddział sześciolatków tzw. klasa zerowa w tym roku szkolnym liczy 11 dzieci.

Oddział grupy 3-4-5 latków- 21 dzieci.

2. Oddziału Przedszkolnego w Stary Kramsku

Zapisanych w tym roku szkolnym jest 12 dzieci , z tego 3 sześciolatków

3. Szkoły Podstawowej

W roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 78 uczniów.

Mamy sześć oddziałów jednoklasowych:

Kl.I -9 uczniów

Kl.II -11

Kl.III -15

Kl.IV -10

Kl. V -15

Kl. VI -17+1 uczeń nauczanie indywidualne

W Zespole Edukacyjnym pracuje 15 nauczycieli, w tym 8 dyplomowanych, 2 mianowanych i 5 kontraktowych. Wszyscy zatrudnieni są zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Nauczyciele stale doskonalą swoje umiejętności, są otwarci na innowacyjne działania. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna naszej placówki poszukuje nowych i twórczych rozwiązań dydaktycznych poprzez:

• nauczanie języka niemieckiego od klasy I do VI;

• prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki:

• indywidualizację pracy z uczniem;

• prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

• prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w klasach I-III;

• wprowadzanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania;

• naukę informatyki w dobrze wyposażonej pracowni informatycznej z dostępem do Internetu;

• rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych;

• pozyskiwanie środków na podniesienie jakości pracy szkoły.

Rozwijamy aktywność uczniów poprzez:

• wspieranie pracy Samorządu Uczniowskiego – Dużego ( kl. IV-VI ) i Małego ( kl.I-III ) ;

• organizowanie konkursów przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych, ogólnoszkolnych turniejów ekologicznych, bezpieczeństwa ruch drogowego, profilaktycznych i sportowych;

• organizowanie imprez środowiskowych rozwijających umiejętności organizacyjne uczniów, stwarzających okazję do prezentacji artystycznych oraz dających uczniom możliwość przeżywania radości ( ,,Spotkania z rodziną”, ,, Jasełka”, ,, Dzień Babci i Dziadka”, ,,Wieczornica Historyczna”,

,, Festiwale Kultury Ludowej” );

• kształtowanie postaw proekologicznych;

• kultywowanie tradycji regionu i szkoły ( nauka gry na regionalnych ludowych instrumentach, praca w szkolnym zespole ,,Wiolinki”, organizowanie Festiwali Kultury Ludowej);

• pomaganie potrzebującym poprzez organizowanie zabaw, loterii, zbiórek i koncertów oraz włączanie się w akcje ogólnokrajowe.

Rozbudzamy chęci poznawcze i wrażliwość uczniów poprzez:

• organizowanie koncertów muzycznych;

• wyjazdy do teatru i muzeów;

• wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze;

• biwaki na terenie szkoły tzw. nocki w szkole.

Nasze atuty to:

• przyjazna atmosfera;

• indywidualne podejście do uczniów, różnorodność metod nauczania;

• praca z uczniem zdolnym – dodatkowe zajęcia w miarę zainteresowań;

• wykwalifikowana i doskonaląca się ustawicznie kadra nauczycielska;

• ciągle unowocześniana baza szkoły – pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, klasopracownie przedmiotowe, biblioteka;

• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych;

• uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych;

• pomoc materialna uczniom z rodzin niezamożnych;

• współpraca ze środowiskiem lokalnym;

• kulturotwórcza rola szkoły;

• wyróżniająca się prezentacja dorobku szkoły na zewnątrz.

II. BAZA ZESPOŁU

Nazwa pomieszczeni Liczba

Sale lekcyjne 8

Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu 1

Pracownia matematyki 1

Pracownia przyrody 1

Pracownia edukacji wczesnoszkolnej 3

Sala gimnastyczna 1

Zespół boisk 1

Biblioteka 1

Świetlica 1

Plac zabaw 1

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej i gabinet logopedy 1

Sala dzieci 3 i 4 letnich 1

Sala dzieci 5 i 6 letnich tzw. zerówka 1

Sala przedszkolna dzieci 3,4,5,6 letnich 1

Plac zabaw 2

III. OTOCZENIE SZKOŁY

1. Otoczenie ekonomiczne:

Wieś Nowe Kramsko jest położona w gminie Babimost. Charakteryzuje się bardzo niskim bezrobociem. W najbliższym otoczeniu jest siła ekonomiczna mogąca wywierać wpływ na funkcjonowanie szkoły.

Dokonano gruntownego remontu szkoły z budżetu własnego oraz środków organu prowadzącego, a w większym stopniu dzięki pozyskanemu sponsorowi.

2. Otoczenie naturalne:

Zespół Edukacyjny jest szkoła wiejska, małe przedszkole w Nowym Kramsku i oddział przedszkolny w Starym Kramsku. Ma ogromne znaczenie, gdyż większość uczniów uczy się w swoim obwodzie i ma blisko do szkoły. Szkoła posiada spory teren ogrodzony o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym. Zaletą szkoły jest jej położenie blisko Jeziora Wojnowskiego.

3. Otoczenie kulturowe:

W szkole kładzie się nacisk na poszanowanie lokalnej historii, kultury i tradycji. Działa folklorystyczny zespół ludowy ,,Wiolinki” powiązany z nauką gry na koźle. Dzieci angażują się w życie kulturalne szkoły: Tydzień z Kulturą, akademie z okazji świąt narodowych, Dnia Patrona Szkoły, Święta Matki i Ojca, Dnia Babci i Dziadka, jasełka, Dzień Edukacji Narodowej itp. Odbywają się koncerty muzyczne organizowane przez Lubuskie Biuro Koncertowe, przyjeżdżają do szkoły teatry. Uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez MDK ( recytatorskie, teatralne, muzyczne i plastyczne ).

IV. CELE ZESPOŁU

Cele ogólne:

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka stosownie do jego potrzeb i

możliwości poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

2. Umożliwianie udziału uczniów w konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych organizowanych przez różne instytucje wspierające działalność szkoły.

3. Kultywowanie tradycji związanych z Patronem Szkoły i dziedzictwem regionalnym.

4. Kształtowanie środowiska wychowawczego i uczenie podstawowych zasad funkcjonowania w społeczeństwie.

5. Umożliwianie realizację projektów ogólnopolskich służących poprawie bezpieczeństwa jednostki.

6. Kształtowanie świadomości prozdrowotnej i proekologicznej.

Cele etapowe:

MISJA I WIZJA ZESPOŁU EDUKACYJNEGO

Misją Zespołu Edukacyjnego jest:

1. Odkrywanie, rozwijanie zdolności i zamiłowań.

2. Kreowanie zdrowego stylu życia.

3. Współpracowanie ze rodziną i środowiskiem.

4. Promowanie tradycji.

5. Dbanie o kulturę osobistą dziecka.

6. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku.

7. Bazowanie na nowoczesnych metodach wychowanie i nauczania.

8. Wspieranie dziecka, które chce się uczyć i jest ciekawe świata oraz otaczanie opieką dziecka mającego trudności.

Zadaniem Zespołu Edukacyjnego jest:

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

2. Stworzenie kryteriów oceniania przyjaznych dziecku ( uwzględniających zdolności, możliwości i zaangażowanie ).

3. Wspólne opracowanie i realizowanie wraz z rodzicami programu wychowawczego.

4. Podnoszenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych poprzez stosowanie różnych metod i środków dydaktycznych.

5. Wzbogacanie bazy wzmacniającej proces kształcenia i wychowania.

6. Propagowanie uczenia zdrowego stylu życia ( odżywianie, ruch, praca, wypoczynek ).

7. Włączanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działalność przedszkola i szkoły oraz pedagogizacja rodziców.

8. Wdrażanie dzieci do współpracy z organizacjami istniejącymi w naszym środowisku.

9. Organizowanie imprez środowiskowych i kultywowanie tradycji kramskich.

10. Kształcenie umiejętności kulturalnego zachowania się dziecka w różnych sytuacjach życiowych.

11. Wyrabianie i przestrzeganie nawyków higienicznych.

12. Tworzenie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, różnych kół zainteresowań i organizowanie dla uczniów i dzieci przedszkolnych pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

13. Umożliwianie dzieciom udziału w konkursach, olimpiadach szkolnych i międzyszkolnych.

14. Pobudzanie i aktywizowanie dzieci do twórczej działalności.

15. Rozwijanie samodzielności i samorządności uczniowskiej jako przygotowania do udziału w życiu demokratycznego państwa.

Powyższą misję i zadania Zespół Edukacyjny wypełnia, organizując edukację w ramach przyjętego programu wychowawczego i przedmiotów nauczania.

V. ANALIZA SWOT

S – silne strony W – słabe strony

• Wykwalifikowana kadra pedagogiczna

• Wysokie wyniki sprawdzianu klas VI, sukcesy w różnorodnych konkursach przedmiotowych artystycznych, sportowych,

• Różnorodne formy działań integrujące środowisko szkolne i lokalne,

• Różnorodna pomoc uczniom i ich rodzinom – znajomość środowiska,

• Bezpłatna pomoc logopedy,

• Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów oraz niezbędnych do opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych,

• Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli,

• Budowanie i pielęgnowanie tradycji szkolnej,

• Praca metodami aktywizującymi,

• Sala komputerowa z dostępem do Internetu,

• Funkcjonowanie biblioteki szkolnej,

• Strona internetowa,

• Organizacja licznych wyjazdów do miejsc kultury dla uczniów,

• Współpraca z PPP,

• Życzliwość i konstruktywna współpraca w zespole pracowników,

• Dobra współpraca z rodzicami i Radą Rodziców,

• Wysoka absencja niektórych uczniów na zajęciach szkolnych,

• Mało stanowisk w sali komputerowej,

• Niekorzystna lokalizacja biblioteki szkolnej,

• Mała ilość środków finansowych na wzbogacanie zasobów biblioteki, zakup pomocy dydaktycznych,

• Brak konsekwencji w pracy wychowawczej wszystkich pracowników,

• Brak psychologa,

• Brak stołówki szkolnej,

• Przestarzałe boiska szkolne, brak odpowiednich miejsc do uprawiania lekkoatletyki,

• Brak gabinetu do języka obcego,

• Roszczeniowa postawa niektórych rodziców,

• Roszczeniowa postawa niektórych nauczycieli.

O – szanse T – zagrożenia

• Pedagogizacja wśród rodziców; Ujednolicenie oddziaływań szkoła-dom,

• Poprawa warunków lokalowych poprzez dalsze remonty,

• Przedszkole i Szkoła centrum kultury na wsi,

• Pomoc dzieciom i uczniom o różnorodnych potrzebach,

• Otwartość szkoły na oczekiwania uczniów i rodziców,

• Aktywnie działająca Rada Rodziców,

• Wszyscy pracownicy współdziałają dla dobra placówki,

• Promocja placówki,

• Wysoka jakość pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

• Nowoczesne technologie stosowane w nauczaniu/bogacenie w nowe pomoce dydaktyczne,

• Systematyczna współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami ,

• Internet w każdej klasie,

• Pozyskiwane pozabudżetowych środków finansowych,

• Niż demograficzny,

• Coraz większa ilość wychowanków sprawiających poważne problemy wychowawcze,

• Roszczeniowa postawa niektórych rodziców,

• Agresja wśród uczniów,

• Brak prac domowych pisemnych u uczniów oraz niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć,

• Telewizor i komputer jako najczęstsza forma spędzania wolnego czasu,

• Zaburzenia emocjonalne u dzieci,

• Zachowania patologiczne wśród rodziców,

• Biurokracja w szkolnictwie i ciągłe zmiany,

• Małe zaangażowanie nauczycieli w pozyskiwanie środków unijnych.

VI. PLAN DZIAŁAŃ ZESPOŁU EDUKACYJNEGO

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa placówki.

Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Przedszkole i Szkoła doskonali efekty swojej pracy.

Wymagania Działania placówki Efekty, dowody realizacji Odpowiedzialni

1.1.Analizuje się wyniki sprawdzianu -Dokonywanie pogłębionej analizy wyników egzaminów zewnętrznych.

-Wdrożenie systemu monitorowania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych w celu zwiększenia efektów kształcenia.

-Opracowanie i wdrożenie wspólnie z uczniami i rodzicami systemu pracy promującego pożądane działania i zachowania.

-Wdrożenie programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych wzmacniających prozdrowotne postawy uczniów.

-Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

Zapisy w dokumentacji szkolnej, raporty

Zapisy w dokumentacji szkolnej

Kierunki pracy

Program profilaktyczny

Plany zajęć pozalekcyjnych Nauczyciele

Zespół nauczycieli

Wychowawcy

Dyrektor

1.2.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

- W placówce formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.

- Motywuje się uczniów do nauki.

- Wskazuje się metody i sposoby uczenia się.

- W szkole monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności.

- Oceną wskazuje się uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze pracować.

− – Organizuje się próbne sprawdziany klas VI, analizuje wyniki, wyciąga wnioski i wykorzystuje do planowania pracy.

− Bada się stopień opanowania umiejętności uczniów, analizuje wyniki i wdraża wnioski. Protokoły RP

Zapisy w dok. szkol.

Testy diag. i ich analiza

Prace i zeszyty uczniów

Raporty

Plany nauczania Dyrektor

Dyrektor

Zespoły nauczycieli

1.3.Uczniowie są aktywni -Wspierana i rozwijana jest samorządność uczniów poprzez działalność Samorządu Szkolnego.

-Prowadzone są badania oczekiwań uczniów wobec szkoły.

- Uczniowie są motywowani do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

-Uczniowie są zachęcani i motywowani do udziału w apelach i uroczystościach oraz reprezentowaniu szkoły w środowisku. Kronika Szkoły, ankieta dla uczniów, zapisy w zeszycie uwag

Ankiety

Zapisy w zeszytach wychowawczych Opiekun Samorządu Szkolnego, Wychowawcy klas

Wychowawcy

1.4.Respektowane są normy społeczne - Prowadzona jest diagnoza poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniów.

- Podejmowane są działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i wzmacnianiu właściwych zachowań (programy profilaktyczne, spektakle edukacyjne) Ankieta Zespół nauczycieli

Dyrektor, nauczyciele

2. Procesy zachodzące w Zespole

Standard: Procesy zachodzące w placówce służące realizacji przyjętej koncepcji pracy.

W Zespole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

Wymagania Zadania Efekty, dowody realizacji Odpowiedzialni

2.1.Szkoła ma koncepcję pracy - Koncepcja pracy Zespołu jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.

- Jako załącznik do koncepcji tworzony jest plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na dany rok szkolny.

- Koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.

Aktualny dokument

Plany Pracy Zespołu

Zapis w protokole RP Dyrektor, liderzy zespołów

2.2.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej - Nauczyciele wybierają programy nauczania pozwalające na realizację podstawy programowej i dostosowanie do możliwości uczniów.

- Monitoruje się realizację podstawy programowej.

- Bada się kompetencje uczniów, analizuje wyniki i wyciąga wnioski.

- Organizuje się próbne sprawdziany klas VI.

Szkolny Zestaw Programów

Zapisy w dziennikach, a treści w podstawie programowej

Podstawa programowa jest realizowana przez uczniów każdego roku Nauczyciele, wychowawcy

Dyrektor

2.3.Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany - Bada się oczekiwania uczniów i rodziców wobec Zespołu.

-Planuje się procesy edukacyjne z uwzględnieniem wniosków rodziców i uczniów.

− – W tworzeniu arkusza organizacyjnego szkoły uwzględnia się wykształcenie i predyspozycje nauczycieli oraz wszystkie aspekty pracy szkoły. – Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone.

- Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.

-Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych.

− -Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.

− – Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.

-W przedszkolu i szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć dzieci i uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.

Ankieta,

2.4.Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. -Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.

− – Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych w celu diagnozowania, analizowania pracy szkoły i wniosków do pracy. – Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.

- W Zespole jest plan WDN.

- Organizuje się warsztatowe szkolenia RP.

2.5.Kształtuje się postawy uczniów i dzieci przedszkolnych. - Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.

-Nauczyciele pracują w klasowych zespołach nauczycieli i ustalają wspólny front oddziaływań wychowawczych.

- Działania wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły i statutem szkoły.

- Działania wychowawcze podejmowane w szkole są monitorowane, analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz.

Ewaluacja programu wychowawczego, raport

Plany pracy wychowawców

Ankiety Zespół do spraw ewaluacji

2.6.Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych − W szkole są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.

− Organizuje się zajęcia pozalekcyjne po zbadaniu oczekiwań uczniów, rodziców i diagnozie.

− Realizuje się projekty edukacyjne w ramach EFS ,,Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”.

- W ramach godzin z art.42 KN organizuje się za-jęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w tym koła przedmiotowe i zajęcia sportowe i wspierające ucznia potrzebującego pomocy, w tym zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka, korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia wyrównawcze.

− Organizuje się wycieczki edukacyjne, zajęcia w terenie.

− Uczniowie z dysfunkcjami objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

− Rozwija się indywidualne zdolności i predyspozycje uczniów.

3. Funkcjonowanie Zespołu Edukacyjnego w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami.

Standard: Zespół jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Przedszkole i Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Zespół racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Wymagania Zadania Efekty, dowody realizacji Odpowiedzialni

3.1.Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju -Zespół współpracuje z Domem Kultury, Biblioteką, OSP, KGW, Parafią, MOPS w Babimoście, Kom. Rozw. Problemów Alkoholowych.

- Szkoła wspiera rodziców uczniów, którzy nie radzą sobie z różnymi problemami. Zapisy w kronice

Dyrektor, wychowawcy

3.2.Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów - Gromadzone są informacje o losach absolwentów.

- Szkoła współpracuje z absolwentami.

Zapisy w kronice Dyrektor, wychowawcy

3.4. Promowana jest wartość edukacji - Zespół w środowisku lokalnym promuje osiągnięcia uczniów oraz w gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

- Na uroczystości szkolne zaprasza się rodziców i partnerów szkoły.

- Uczniowie biorą udział w imprezach i uroczystościach gminnych i wydarzeniach o szerszym zasięgu.

-Prowadzona jest kronika Zespołu Edukacyjnego.

- Sukcesy uczniów są eksponowane w gablotach na korytarzu Numery gazetki szkolnej, strona internetowa Opiekun gazetki szkolnej,

nauczyciele

3.5. Rodzice są partnerami szkoły - W Zespole Działa Rada Rodziców

- Zespół pozyskuje i analizuje opinie rodziców dotyczące pracy ZE

- Zespół uwzględnia opinie rodziców w dalszej pracy.

- Opracowany jest harmonogram spotkań z rodzicami.

- Rodzice uczestniczą w życiu ZE ( wycieczki, apele, uroczystości, zabawy).

- Organizuje się pedagogizację rodziców we współpracy z PPP.

Protokolarz RR

Ankiety

Plany pracy

Harmonogram spotkań

Kronika ZE

dyrektor

4. Zarządzanie placówką.

Standard: Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie Przedszkola i Szkoły.

Wymagania Zadania Efekty, dowody realizacji Odpowiedzialni

4.1.Funkcjonuje współpraca w zespołach - Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu i szkole rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

− -W szkole powołuje się liderów zespołów uwzględniając indywidualne predyspozycje nauczycieli.

- Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych i prezentują wyniki swojej pracy na radzie pedagogicznej.

- Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez szkołę.

- Nauczyciele biorący udział w szkoleniach dzielą się swoją widzą i umiejętnościami z innymi, szczególnie młodymi nauczycielami.

- Nauczyciele wspólnie planują procesy edukacyjne w szkole.

4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny - Podnosi się efektywność pracy poprzez doskonalenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły we współpracy z nauczycielami, organem prowadzącym i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty.

-W planowaniu uwzględnia się priorytety ministra i kuratora oświaty.

- Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.

- Zespół przedstawia raport z przeprowadzonej ewaluacji.

- Wyciąga się wnioski z ewaluacji pracy ZE i wykorzystuje do planowania pracy.

-Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu ZE i są wykorzystywane do jego rozwoju. Plany pracy

Raport

Zapis w protokole RP

4.3.Zespół ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie - Dyrektor ZE rozpoznaje potrzeby i oczekiwania nauczycieli dotyczące wyposażenia klasopracowni w środki i pomoce dydaktyczne.

- Podejmowane są działania związane z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych.

Informacja na temat potrzeb

Programy na pozyskanie funduszy Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Koncepcję opracował zespół w składzie:

• Maria Janusz – przewodnicząca

• Renata Adamczak

• Dorota Gąsiorowska

• Mirosław Malinowski

• Maria Waligóra

Ogłoszono tekst jednolity na Radzie pedagogicznej 13 września 2012 roku.

Zaprezentowano Radzie Rodziców 17 września 2012 roku.

Przedstawiono Samorządowi Uczniowskiemu -2012r