Program Wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM

W NOWYM KRAMSKU

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 • Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r.

Nr 10, poz. 96).

 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego

przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami.

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 • Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

 • Statut szkoły.

SPIS TREŚCI:

 1. I. Misja szkoły.
 2. II. Powinności  nauczycieli  i wychowawców.
 3. III. Cele ogólne szkoły.
 4. IV. Plan działań wychowawczych.
 5. V. Karta reguł życia w szkole.
 6. VI. Treści wychowawcze określone w programach ścieżek edukacyjnych i przedmiotów nauczania.
 7. VII. Ceremoniał szkolny, uroczystości szkolne.
 8. VIII. Powinności wychowawcy klasy.
 9. IX. Program profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku.
 10. X. Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego

ROZDZIAŁ I

MISJA SZKOŁY

ODKRYWAMY, ROZWIJAMY ZDOLNOŚCI I ZAMIŁOWANIA UCZNIA,

NIE ZAPOMINAJĄC O TRADYCJACH.

ROZDZIAŁ II

POWINNOŚCI  NAUCZYCIELI  I WYCHOWAWCÓW

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
 2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów, jak i całej edukacji w danym etapie;
 4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;
 5. poszukiwali, odkrywali, dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
 6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
 7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
 8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego- Rozporządzenie MEN

z dnia 23 sierpnia 2007)

ROZDZIAŁ III

CELE OGÓLNE SZKOŁY

 1. Wspieranie harmonijnego rozwoju ucznia, jego sfery intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej, społecznej i duchowej.
 2. Kształtowanie postaw społecznych opartych na poszanowaniu prawa każdego człowieka do odmienności poglądów – wyboru dróg życiowych i kreatywnego myślenia. Uwrażliwianie na uczucia innych ludzi.
 3. Budzenie szacunku dla państwa jako dobra wspólnego
 4. Kształtowanie umiejętności i postaw uczniów umożliwiających im poznawanie świata, wspomaganie ich samodzielności uczenia się, inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywowanie do dalszej edukacji i realizacji własnych celów poprzez rzetelną pracę i uczciwość.
 • odnajdywanie swojego miejsca w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej, państwie, Europie i świecie.
 • budowanie systemu wartości chroniących tożsamość narodową i regionalną.

ROZDZIAŁ IV

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

Wychowawcy, w oparciu o ogólne cele wychowawcze szkoły, przygotowują działania

odpowiednie dla klasy oraz opracowują roczny program wychowawczy, uwzględniając w nim zadania kierunkowe szkoły przyjęte do realizacji na dany rok szkolny.

CEL WYCHOWAWCZY OCZEKIWANE REZULTATY

Uczeń znajduje swoje miejsce w grupie

i działa w niej

· Ma poczucie przynależności do klasy jako ważnego jej ogniwa

· Chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej

· Współtworzy i respektuje normy grupowe

· Doświadcza współzależności  i współodpowiedzialności za działanie grupy

· Potrafi kulturalnie odnosić się do starszych i rówieśników

· Potrafi przestrzegać podstawowych zasad higieny

· Wie do kogo może zwrócić się o pomoc

Zna normy dobrego zachowania

i według nich postępuje

Przestrzega zasad fair play i potrafi zaakceptować osoby mniej sprawne fizycznie

· Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu

· Nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe

· Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

· Zna najbliższą okolicę i potrafi się po niej bezpiecznie poruszać

Uczeń umie zachować się

w sytuacjach trudnych.

· Zna i rozumie pojęcia: obowiązek, tolerancja, godność.

· Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je.

· Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje.

· Zna formy odmawiania innym osobom.

· Jest świadomy swoich praw.

· Wie do kogo może zwrócić się o pomoc w wypadku kłopotów szkolnych i rodzinnych.

· Uświadamia sobie własne umiejętności i predyspozycje sportowe.

Uczeń wie jak komunikować się

z rówieśnikami i dorosłymi.

· Zna i stosuje w praktyce zasady aktywnego słuchania.

· Potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi.

· Używa komunikatu JA jako zwrotu przedstawiającego odczucia nadawcy.

· Potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania.

· Zachowuje kulturę dyskusji.

Uczeń zna swoje mocne i słabe strony,

potrafi nad nimi pracować.

· Obserwuje własne zachowanie w różnych sytuacjach.

· Ma świadomość swoich wad i zalet.

· Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej, potrafi to prawidłowo ocenić.

· Rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu.

· Potrafi i chce się pozytywnie prezentować na wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych i sportowych.

Uczeń potrafi planować działanie

i przewidzieć jego efekt.

· Rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je określić i dąży do ich osiągnięcia w nauce i w sporcie.

· Ma poczucie konsekwencji swoich czynów.

· Analizuje i modyfikuje swoje działanie w zależności od potrzeb.

· Potrafi dokonywać samokontroli i samooceny.

ROZDZIAŁ V

KARTA REGUŁ ŻYCIA W SZKOLE

Konsekwencje łamania KARTY określa REGULAMIN PORZĄDKOWY (zawarty

w Statucie Szkoły).

MOJE PRAWA

MOJE OBOWIĄZKI
Chcę, by mnie szanowano -słucham, kiedy ktoś mówi

-kulturalnie zwracam się do kolegów i wszystkich pracowników szkoły

-słucham poleceń wszystkich pracowników szkoły

-nie używam brzydkich słów

-nie przeszkadzam w nauce kolegom i nauczycielowi

-nie obrażam kolegów i wszystkich pracowników szkoły

Chcę być lubiany i mieć wielu kolegów -pomagam kolegom

-pożyczam zeszyty nieobecnym kolegom

-zgodnie pracuję w grupie

-nie przezywam kolegów

-nie biję kolegów

Chcę bawić się wspólnie

z rówieśnikami

-przestrzegam reguł gry

-po zakończonej grze zbieram przybory i przekazuję odpowiedzialnym

-bawię się ze wszystkimi kolegami

-umiem przegrywać, spokojnie przyjmuję porażkę

Chcę uczestniczyć w życiu szkoły -zachowuję się kulturalnie, działam według ustalonych zasad i jestem zdyscyplinowany na wycieczce, podczas imprez szkolnych i na zajęciach pozalekcyjnych

-dbam o dobre imię szkoły

Chcę się uczyć dobrze -zawsze mam odrobione zadanie

- uczę się systematycznie

-przynoszę na lekcje zeszyty i przybory

-nie spóźniam się na lekcje

-nie przeszkadzam na lekcjach

-korzystam z biblioteki

Chcę się uczyć w czystym miejscu -dbam o wszystkie sprzęty w szkole

-śmieci wyrzucam tylko do kosza

-noszę obuwie zmienne

-dbam o porządek w toalecie

-utrzymuję porządek nie tylko wtedy, kiedy jestem dyżurnym

Chcę się czuć bezpiecznie -nie opuszczam terenu szkoły bez pozwolenia

-nie biegam i nie krzyczę na korytarzu

-nie podstawiam nóg kolegom

-nie bije kolegów

-wolno i ostrożnie chodzę po schodach prawą stroną

-nie skaczę i nie zjeżdżam ze schodów

-nie spycham kolegów ze schodów

-nie zjeżdżam po poręczy

-nie wieszam się na poręczy

-nie siadam na parapetach

-nie wychylam się przez otwarte okna

-przebywam tylko na piętrzę, gdzie mam lekcje

-nie wieszam się na bramkach na boisku

-nie wieszam się na gałęziach drzewa na boisku

Chcę w ciszy i spokoju spożywać śniadanie - przestrzegam regulaminu świetlicy

 • rozmawiam szeptem
 • nie hałasuję

- zachowuję ostrożność podczas noszenia posiłków

- nie biegam po świetlicy

- stoję spokojnie w kolejce do okienka

ROZDZIAŁ VI

TREŚCI WYCHOWAWCZE OKREŚLONE W PROGRAMACH ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH

I PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA

I etap edukacyjny (kl. 1-3)

II etap edukacyjny (kl. 4-6)

Umiejętności psychospołeczne · szkoła- dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel

· uważne słuchanie wypowiedzi innych

· wielość środków komunikacji

· ja-, Kim jestem- co lubię, co potrafię, co jest dla mnie ważne. Godność moja i innych.

· ja i inni, moja postawa wobec innych. Koleżeństwo, przyjaźń, miłość. Prawa moje i innych.

· różnorodne sposoby komunikowania się

· przyjmowanie odpowiedzialności za siebie

· prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania

· radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Przygotowanie do życia w rodzinie · dom rodzinny- dziecko jako członek rodziny

· wspólne świętowanie

· spędzanie wolnego czasu

· mój dom, moja rodzina i sąsiedztwo

· podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich

· przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu

Przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata · obrazy z życia dzieci w innych krajach

· sięganie do różnych źródeł informacji i technologii informacji

· wolność osobista a przewidywanie konsekwencji właściwych zachowań. Wzorce osobowe.

· mój krąg cywilizacyjno- kulturowy

· Polska w Europie

· nauka języków obcych

Wychowanie prozdrowotne · poznanie własnego ciała

· dbanie o zdrowie, higiena własna i otoczenia

· żywność i żywienie

· higiena ciała, odzieży, miejsca pracy i wypoczynku

· urozmaicanie i regularność posiłków

· zabawy ruchowe i rekreacja

· rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron

· substancje szkodliwe dla organizmów żywych

· propozycje spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem gier, zabaw, form turystycznych i sportowych

Szacunek dla państwa jako dobra wspólnego · Ojczyzna, jej symbole i święta narodowe

· symbole i święta narodowe, religijne

· Społeczeństwo. Prawa i obowiązki obywatelskie. Postawy prospołeczne                  i aspołeczne.

· Moja Ojczyzna- Polska.

· symbole i święta narodowe, religijne i państwowe

· różnorodność muzyki ojczystej

· lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje

· prawa i obowiązki obywatelskie

· samorząd terytorialny

· patriotyzm

Wartości moralne i estetyczne · podobieństwa i różnice między ludźmi, zrozumienie i tolerancja

· różnorodność dziedzictwa i poszukiwań w sferze kultury

· Wartości: prawda, dobro, piękno i sprawiedliwość w otaczającym świecie

· problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych

· odpowiedzialność za własny rozwój

· wartości i normy życia społecznego

· kultura społeczna i polityczna

Zagrożenia i patologia · bezpieczeństwo, rozpoznawanie sygnałów alarmowych o niebezpieczeństwie · odróżnianie fikcji od rzeczywistości

· poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi

· ochrona przed zagrożeniami

· przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych

ROZDZIAŁ VII

CEREMONIAŁ SZKOLNY, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 1. 1. Sztandar szkolny.

Poczet sztandarowy- wybierany w czerwcu  spośród uczniów klasy piątej, którzy swoją postawą i zachowaniem będą reprezentować dobre imię szkoły.

Sztandar szkoły jest wprowadzany na uroczystości szkolne o szczególnym charakterze (np. Pasowanie na ucznia, Święto Niepodległości, Święto Szkoły, Pożegnanie uczniów ze szkołą itp.). Podczas wprowadzania sztandaru wszyscy stoją w postawie na baczność.

 1. 2. Hymn.

Na uroczystościach szkolnych o charakterze państwowym i podczas rozpoczęcia
i zakończenia roku szkolnego śpiewany jest hymn państwowy ,,Mazurek Dąbrowskiego”.

 1. 3. Święto patrona szkoły.

Święto patrona szkoły przypada na przełomie stycznia i lutego. Jest obchodzone corocznie jako ciąg zadań, którego głównym celem jest podkreślenie bohaterstwa bojowników o polskość ziemi kramskiej.

4.  Strój szkolny.

Zgodnie ze Statutem Szkoły, uczniów obowiązuje jednolity strój szkolny.

5.  Tarcza szkolna.

Szkoła ma tarczę: na niebieskim tle biały znak rodła, a nad nim biały napis SP, a pod rodłem biały napis NOWE KRAMSKO. Tarcza jest symbolem szkoły.

6.  Harmonogram stałych uroczystości o charakterze wychowawczo- kulturalnym:

Wrzesień -Witamy się w nowym roku, poznajemy się.
Październik - Przyjmujemy do swego grona uczniów klas I.

- Dziękujemy naszym nauczycielom.

Listopad -Uroczyście obchodzimy Dzień Odzyskania Niepodległości, wspominamy bohaterów narodowych.

- Spotkanie z Rodziną.

Grudzień - Jasełka i spotkanie opłatkowe.
Styczeń - Dzień Patrona Szkoły.
Luty - Bawimy się wspólnie i odpoczywamy (Walentynki, pożegnanie karnawału, ferie).
Marzec - Tydzień z Kulturą.
Kwiecień - Festiwal Kultury Regionalnej.
Maj - 3 Maja,

- Dzień Matki i Ojca.

Czerwiec - Dzień Dziecka

- Turniej wiedzy ,,Wiem wszystko”.

- Żegnamy absolwentów.

Co roku opracowywany jest przez zespół nauczycieli szczegółowy harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych na dany rok szkolny.

ROZDZIAL VIII

POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY

Nauczyciel- wychowawca Do zadań wychowawcy  należy:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;

2)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

3)     prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

4)     wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

5)     rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

6)     określanie form i sposobów udzielania uczniom, przedszkolakom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zarówno uczniom, przedszkolakom, rodzicom , jak i nauczycielom;

7)     organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

8)     podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów, przedszkolaków z udziałem rodziców i wychowawców;

9)     działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

10)   prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad w zakresie wychowania.

11)  wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

12)  diagnozowanie dojrzałości szkolnej;    [ „O” ]

13)  udział w opracowywaniu programów profilaktyki;

14)  przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

15)  realizacja zadań przypisanych Zespołom;

16)  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ IX

PROGRAM PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM KRAMSKU

Mając na uwadze szeroko pojętą profilaktykę w naszej szkole podejmowane są następujące działania:

 • ciągłe monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowawców
 • współpraca nauczycieli z pielęgniarką szkolną
 • systematyczne kontakty z rodzicami uczniów z problemami
 • systematyczna współpraca  z dzielnicowym z Komendy Policji  w Babimoście
 • systematyczna współpraca z Publiczną Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
 • realizacja programów profilaktycznych z uczniami szkoły

ROZDZIAŁ X

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Ostatni etap pracy nad szkolnym programem wychowawczym to etap ewaluacji.

Pierwsze poprawki dokonane będą po roku pracy, następne według potrzeb. W ewaluacji

uwzględnimy opinie uczniów, rodziców, nauczycieli i nadzoru.

Stosujemy następujące sposoby ewaluacji:

− badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu uczniowskiego;

− wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych;

− opinie samorządu i nadzoru pedagogicznego przekazane ustnie.