kryteria

KRYTERIA REKRUTACJI

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku

informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 kandydaci do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami, na podstawie następujących kryteriów:

1) dziecko posiada rodzeństwo w szkole – 5 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica – 4 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.

W postępowaniu rekrutacyjnym punkty uzyskane za poszczególne kryteria sumuje się.

W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność składania kompletnych wniosków.