Poczet dyrektorów nowokramskiej szkoły

WŁODZIMIERZ SZEWS – 11 czerwca 1929 – 13. stycznia 1930r
Pochodził z Ostrowa Wielkopolskiego.
Zapis z Kroniki Szkoły
„ 1929r. CZERWIEC 11
W dniu 11.bm. ha 101/2 nastąpiło po długiem oczekiwaniu uroczyste otwarcie 3-kl. szkoły polskiej w Nowym Kramsku, pow. Babimojskiego, przez b. posła p. Baczewskiego.”

Joachim Benyskiewicz, Kronika Szkoły Polskiej w Nowym Kramsku w latach 1929 – 1954, LTK, Zielona Góra 1989, s. 51

WŁADYSŁAW SROKA – 24. stycznia. 1930r. – 01. stycznia. 1938r.
Pochodził z Poznania.
„Wybitny ten pedagog i społecznik, a także mądry, nadzwyczaj szlachetny człowiek. Cieszył się ogromnym poważaniem zarówno wśród młodzieży i ludności, jak w gronie kolegów – ba, nawet Niemców, którzy z uszanowaniem uchylali przed nim kapelusza.”

Maria Zientara Malewska, Płonące krzaki nad Obrą, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1961, s. 92

„Na własne życzenie, po ośmioletniej pracy przy tutejszej szkole, zostałem z dniem 31. 12. 37r. zwolniony z urzędowania w prywatnym szkolnictwie polskim w Niemczech. Posadę Kierownika szkoły obejmuje z dniem 1.1.38r Pan Roman Jaskólski.
Szczęść Boże w dalszej pracy. (podpis: Władysław Sroka)

Joachim Benyskiewicz, Kronika szkoły polskiej w Nowym Kramsku w latach 1929 – 1954, LTK, Zielona Góra 1989, s.132

ROMAN JASKÓLSKI
z Bydgoszczy
01. 1938r. (dwa miesiące w 1939r. (19. kwietnia – 30. czerwca) podczas choroby Jaskólskiego, zastępowała go Maria Zientara Malewska) – 11. VIII.1939r.

Tą datą kończą się także zapisy szkoły polskiej w Nowym Kramsku
„Po odejściu Władysława Sroki Związek Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech powierzył kierownictwo nowokramskiej szkoły Romanowi Jaskólskiemu. Odznaczał się on pracowitością, imponująca wiedzą pedagogiczną, patriotyzmem i koleżeńskością.”

Maria Zientara Malewska, Płonące krzaki nad Obrą, PAX, Warszawa 1961, S. 83.

WIESŁAW SAUTER – maja 1945 – 1946
Postać, która wiele wniosła w życie Nowego Kramska i rozsławiła wieś. Wiesław Sauter – nauczyciel, znawca historii i folkloru Babimojszczyzny (1905 – 1996). Absolwent słynnego sosnowieckiego Gimnazjum im. Staszica. Studiował uniwersytecką polonistykę w Poznaniu. Po studiach krótko pracował w Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu, a do wybuchu II wojny światowej w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym w Międzychodzie (1929), gdzie szybko awansował na dyrektora (od 1932).
Po wojnie, z uniwersyteckim wykształceniem, z dorobkiem pisarskim osiadł w Nowym Kramsku, gdzie kierował polską szkołą. Przeniesiony do Nowej Soli, do Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących. Współtworzył powstałe w początkach lipca 1957r. Lubuskie Towarzystwo Kultury (był prezesem LTK prze 15 lat). Przez wiele lat przewodniczył zespołowi redagującemu Rocznik Lubuski, potem współredagował Zeszyty Lubuskie.
Na podstawie rozprawy „Szkolnictwo na Ziemi Lubuskiej w latach 1945- 1965″ Sauter uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Z dniem 01. 09. 1945r. Wiesław Sauter został mianowany wizytatorem na Ziemię Lubuską.

LEON OBST – rok szkolny 1945/ 46
„Rok szkolny 1945/ 46 rozpoczął się dnia 4. września uroczystym nabożeństwem szkolnym… Kierownictwo szkoły objął obywatel Leon Obst, do roku 1939 nauczyciel w szkołach mniejszościowych polskich w Niemczech.”

Joachim Benyskiewicz, Kronika szkoły polskiej w Nowym Kramsku w latach 1929 – 1954, LTK Zielona Góra 1989, s. 151

WIESŁAW SAUTER
Od 01. lipca 1946r. kierownictwo szkoły objął ponownie Wiesław Sauter, który na własna prośbę został zwolniony ze stanowiska Okręgowego Wizytatora Szkół. Pracował w szkole nowokramskiej do 1955r.
WITOLD KRUCHLIK – 1955/ 56 do 1961r.

RYSZARD GABRIEL - 1961 – 62 do 1965r.

WŁADYSŁAW STOLL – 1965 – 1973
Wspaniały nauczyciel, magister matematyki, wybitny dyrektor i nieprzeciętny człowiek, który godnie zapisał się w życiu naszej społeczności. Zmarł w 2003r.
Pan Władysław Stoll pracował w placówkach oświatowych od 1948 do 1984 roku wszędzie pełniąc funkcje kierownicze. Zaczynał jako nauczyciel matematyki w Koźminie, następnie był zastępcą dyr. Technikum Rolniczego w Powodowie, kierownikiem szkoły podstawowej w Jabłonnie, w Brodach, a od 1965 do 1975 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły w Nowym Kramsku. Pełnił też funkcję wicedyrektora w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie.
W historii nowokramskiej szkoły zapisał się jako niestrudzony pedagog, który nie tylko kierował placówką, ale prowadził chór szkolny i zespół muzyczny. Uczestniczył z nimi w licznych konkursach i przeglądach, uzyskując czołowe miejsca na szczeblu powiatu i województwa. Był zapalonym harcerzem, następnie instruktorem. Z zapałem organizował zbiórki, biwaki, kierował drużyną, brał z nimi udział w rajdach harcerskich.
W 1965 r. wraz z ś.p. Tomaszem Sarbakiem stanął na czele Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. Były to trudne czasy – o wszystko trzeba było się starać, zabiegać, zdobywać. Władysław Stoll nie szczędził sił i na miarę dzisiejszych menadżerów jeździł, szukał, zdobywał… Dzięki jego zaangażowaniu, a także dzięki wielu mieszkańcom naszej wsi w ciągu niespełna dwóch lat powstała nowa szkoła jedna z ostatnich tysiąclatek w Polsce, która do dziś służy uczniom.
W czasie swojej kariery zawodowej Władysław Stoll prowadził budowę szkoły w Jabłonnie, w Brodach, w Nowym Kramsku, a także budowę internatu Zakładu Wychowawczego w Babimoście, gdzie w latach 1978-84 był dyrektorem.
Za swą sumienną pracę w szkolnictwie został odznaczony licznymi medalami i odznaczeniami.
W 1967r. uzyskał Medal za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, a także Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 1969 r. Rada Państwa nadała Mu Złoty Krzyż Zasługi. W 1977r. za swoją działalność w Związku Harcerstwa Polskiego otrzymał najwyższy stopień Harcmistrza Polski Ludowej, a w 1982 r. został odznaczony przez Radę Państwa Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kronika Szkoły w Nowym Kramsku

ANTONI JAKUBOWSKI – 1973r. – 1986.
Całe swoje młodzieńcze i dorosłe życie poświęcił wychowywaniu dzieci i młodzieży oraz służeniu społeczności Ziemi Nowokramskiej. Urodził się 27. 06. 1934 roku w Zerznie pod Warszawą. Wskutek działań wojennych, rodzina Jakubowskich osiedliła się w Głuchowie.
15. 08. 1953r. rozpoczął pracę pedagogiczną w Nowym Kramsku. Jest nauczycielem biologii i równocześnie kierownikiem Ogniska Metodycznego Biologii w Sulechowie, którą to funkcję pełni społecznie do 1972 roku. Równocześnie organizuje w SP w Nowym Kramsku pracownię biologiczną, która w 1971r. zajęła III miejsce w konkursie wojewódzkim. W 1965 r. zostaje członkiem Powiatowej Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczycieli w Sulechowie, co świadczy o wysokim uznaniu i prestiżu zawodowym.
Praca zawodowa Antoniego Jakubowskiego spotykała się z dużym uznaniem władz oświatowych. Od momentu wyprowadzenia, tj. od 1966r. otrzymywał roczne nagrody przyznawane przez Wydział Oświaty i Kultury, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sulechowie. W 1973r. otrzymuje nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia, a w 1980r. II stopnia. 19. 11. 1984r. otrzymuje szczególnie wyróżniająca ocenę w pracy.
Otrzymuje również liczne wyróżnienia honorowe. 11.11.1969 Rada Państwa PRL przyznaje Antoniemu Jakubowskiemu Srebrny Krzyż Zasługi; 30.05.1975r.-Złoty Krzyż Zasługi; a w 1985r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 22.07.1974r. otrzymuje Medal 30-lecia Polski Ludowej. Otrzymuje też wiele innych wyróżnień honorowych państwowych i resortu oświaty.
Od 1973r.pełnił funkcje dyrektora naszej szkoły. Wspólnie z gronem pedagogicznym osiągnął liczne sukcesy- największym z nich było wykształcenie i wychowanie całych pokoleń młodzieży kramskiej. Był bardzo lubiany przez uczniów i ceniony przez starszych. Autorytet swój budował postawą, taktem, dobrocią, wiedzą, chęcią niesienia pomocy i służenia środowisku.
Zmarł 04.09.1988r.
Marek Kuc, Kroniki SP w Nowym Kramsku

ELŻBIETA KRAWIEC
Od marca 1986r. do sierpnia 1986r. obowiązki dyrektora szkoły (P.O.) pełniła p. Krawiec, ze względu na chorobę p. Antoniego Jakubowskiego.
El. Krawiec – długoletnia pracownica szkoły, nauczycielka muzyki, zajęć świetlicowych, prowadząca drużynę harcerską, założyła zespół taneczno – wokalny Wiolinki.

MAREK KUC – 1986 – 1990
Pan Marek Kuc pochodzi z Ziemi Piotrkowskiej. Wychowywał się w Mierzynie – małej wiosce, gdzie rodzice uczyli w szkole oraz u dziadka, który był leśniczym i mieszkał w leśniczówce położonej w środku lasu. Ukończył szkolę podstawową w Mierzynie, powiat Piotrków Trybunalski. Następnie Liceum w Kamieńsku (1964 – 1968); WSP w Opolu (1968 – 1973). Podczas swojej pracy dydaktycznej skończył także Studia Podyplomowe na WSP w Zielonej Górze. Jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie.
Nowe Kramsko pozostanie dla p. Marka Kuca dobrym wspomnieniem. Uczniowie byli grzeczni, mili i dobrze się uczyli, poza wyjątkami. Nauczyciele byli koleżeńscy i przyjaźni wobec uczniów. Rodzice chętnie współpracowali ze szkołą.
Wielu uczniom p. Marek Kuc kojarzy się przede wszystkim z uporządkowaniem. Słynne są jego kolorystyczne notatki. Pan Kuc jest także historykiem – pasjonatem. Pisze książki i artykuły o historii naszych ziem. Jest nauczycielem dyplomowanym.

STEFANIA WACHOWSKA – 1990 – 1998

Pani Stefania Wachowska pochodzi z Sulechowa, gdzie ukończyła szkołę podstawową ora Liceum Pedagogiczne. Następnie Studium Nauczycielskie w Gorzowie Wielkopolskim. W dalszej kolejności ukończyła WSP w Zielonej Górze. Jest nauczycielką matematyki.
Obecnie p. S. Wachowska przebywa na emeryturze. Pracuje jako wolontariuszka w środowiskowej świetlicy parafialnej. Postawiła po sobie wspomnienie rzetelnej, wymagającej, ale ciepłej nauczycielki i dyrektorki.

MARIA WALIGÓRA – 1998 – 2017
Maria Waligóra pochodzi z Kolesina. Jest absolwentką nowokramskiej szkoły podstawowej. Ukończyła liceum w Sulechowie. Następnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie pracy zawodowej ukończyła także studia podyplomowe języka polskiego w WSP w Opolu oraz studia podyplomowe Zarządzanie Szkołą na Politechnice Zielonogórskiej (obecny Uniwersytet Zielonogórski) w Zielonej Górze.
Jest nauczycielem języka polskiego w SP w Nowym Kramsku. Od 1998 jest dyrektorem tejże szkoły, a od 2003 roku dyrektorem Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku (zespół stanowią: szkoła podstawowa, przedszkole w Nowym Kramsku i oddział przedszkolny w Starym Kramsku). Jest nauczycielem dyplomowanym.
Pani Dyrektor pracuje się w szkole bardzo dobrze. Kocha dzieci, uwielbia pracę nauczyciela. Dobrze układa się współpraca z nauczycielami i pracownikami całego Zespołu.
Szkoła kwitnie sukcesami uczniów, nauczycieli i remontami. Jest miejscem, gdzie każdy lubi powracać.

Wywiad uczniów kl. III

„Poczet dyrektorów nowokramskiej szkoły” – praca zbiorowa

przygotowana przez klasę III nowokramskiej szkoły podstawowej z wychowawczynią Wiolettą Malinowską

w roku obchodów 75 lecia szkoły polskiej w Nowym Kramsku. Czerwiec 2004r.