KOŁA ZAINTERESOWAŃ

ZE tworzy warunki do rozwoju i aktywności dzieci poprzez realizację:

  • zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb, uzdolnień i zainteresowań uczniów,
  • projektów edukacyjnych,
  • inicjatyw i projektów dzieci, np. projekty i akcje samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze, imprezy, akcje wolontariackie, itp.