O NAS…

Zespół Edukacyjny (ZE) mieści się w Nowym Kramsku przy ulicy Szkolnej 15. Od 1 września 2017 r. dyrektorem szkoły jest Patrycja Martyna Cichy.

W skład Zespołu Edukacyjnego wchodzi:

 • Przedszkole Publiczne w Nowym Kramsku  z Odziałem Przedszkolnym w Starym Kramsku;
 • Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku.

Obwód Zespołu stanowią poniższe miejscowości wraz z przysiółkami:

 • Nowe Kramsko,
 • Kolesin,
 • Janowiec,
 • Stare Kramsko.

Placówka dysponuje dobrym zapleczem dydaktycznym. Posiada siedem sal lekcyjnych, w tym pracownię komputerową, pracownię matematyki, przyrody i edukacji wczesnoszkolnej. Cztery sale są wyposażone w tablice interaktywne (w tym jedna znajduje się w sali przedszkolnej w Nowym Kramsku). Ponadto placówka posiada: salę gimnastyczną, świetlicę, dwa place zabaw (w tym jeden w oddziale w Starym Kramsku), boisko, gabinet profilaktyki zdrowotnej wykorzystywany też do zajęć z logopedą oraz trzy sale przedszkolne (w tym jedna w oddziale w Starym Kramsku).

Zespół Edukacyjny oferuje nauczanie wszystkich obowiązkowych zajęć, a także zapewnia prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych i gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć o charakterze pozalekcyjnym rozwijających zainteresowania i uzdolnienia (np.: Szkolne Koło Sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania, gazetka Małolat, BRD, a także zespół wokalno – taneczny „Wiolinki”). Ponadto placówka rozwija aktywność, wrażliwość, kreatywność i zainteresowania podopiecznych:

 • wprowadzając do procesu nauczania nowoczesne technologie i metody (np.: technologie informacyjno – komunikacyjne, metoda projektu),
 • organizując konkursy i turnieje szkolne (przedmiotowe, poetyckie – np. znany w regionie Konkurs Poetycki Złota Kwyrla, plastyczne, sportowe, z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, inne),
 • propagując konkursy i zawody sportowe zewnętrzne,
 • wspierając uczniów podczas przygotowań do uroczystych akademii z okazji ważnych świąt narodowych i regionalnych,
 • aranżując i realizując liczne, niepowtarzalne imprezy i uroczystości charakteryzujące się nawiązaniem do lokalnych tradycji (np.: Święto Ziemniaka, Dzień Przedszkolaka, Czytanie na dywanie, Spotkania z rodziną, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Wieczornicę Historyczną, Tydzień z Kulturą czy Dzień Patrona Szkoły),
 • kultywując tradycje regionu i szkoły poprzez naukę gry na instrumentach ludowych (na koźle i skrzypcach), działalność chóru i zespołu artystycznego Wiolinki, organizację Festiwalu Kultury Regionalnej, uczestnicząc w imprezach kulturalnych w najbliższym otoczeniu (np.: Krumska Majówka w Janowcu, Festiwal Piosenki Od przedszkola do Kargowej),
 • propagując postawy prozdrowotne i proekologiczne (np.: realizując projekty prozdrowotne, inne dofinansowywane przez Ikea Industry, budując budki lęgowe dla ptaków, korzystając z oferty edukacyjnej Rezerwatu przyrody Laski),
 • umożliwiając im udział w koncertach muzycznych (w tym na terenie szkoły w ramach koncertów filharmonicznych Lubuskiego Biura Koncertowego), wyjazdach do kina, teatru czy muzeum,
 • organizując wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze czy biwaki szkolne.
Misja Zespołu Edukacyjnego

zawiera się w słowach Janusza Korczaka:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”

Wizja Zespołu Edukacyjnego

ZE to placówka rozwijająca się i otwarta na oczekiwania dzieci, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli, umożliwiająca pracę z dzieckiem aktywnymi metodami przy wykorzystaniu technologii komputerowej i informacyjnej i zapewniająca wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, bo najwyższym dobrem jest dziecko.

ZE to organizacja rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy współpracują ze sobą na zasadzie partnerstwa na rzecz dziecka.

ZE ukazuje wartość dobra, piękna, prawdy, przyjaźni i miłości. Jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształci swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

W ZE każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska.

Twórcza kadra pedagogiczna systematycznie dokształca się i podnosi swoje kompetencje. Jest właściwie przygotowana do pracy z dzieckiem; przekazuje im wiedzę oraz kształtuje umiejętności, postawy i nawyki na drodze dostosowanej do naturalnej aktywności dziecka w danym wieku.